نشرات زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
فارسی English عربي

«غفلت عاطفی از کودکان»؛ موضوع امشب برنامه «مشاورانه» آی فیلم 2

برنامه مشاورانه با موضوع «کار و تحصیل نوجوانان» امشب در آی فیلم2

قسمت سی ام برنامه «مشاورانه» امشب در آی فیلم2 +ویدیو

قسمت 29«مشاورانه»؛ «تردید و دودلی در زندگی روزمره»

برنامه مشاورانه با موضوع «حسادت» امشب در آی فیلم+ویدیو

برنامه مشاورانه با موضوع «ارتباط جرأتمندانه» امشب در آی فیلم2

قسمت 26 «مشاورانه»؛ «برخورد منطقی با مشکلات زندگی» امشب در آی فیلم2

قسمت بیست و پنجم برنامه «مشاورانه» امشب در آی فیلم۲ +ویدیو

برنامه مشاورانه با موضوع «دخالت اطرافیان در زندگی مشترک» امشب در آی فیلم۲

قسمت 23 «مشاورانه» را امشب در آی فیلم 2 تماشا کنید+ویدیو

قسمت بیست و دوم برنامه «مشاورانه» امشب در آی فیلم2 +ویدیو

برنامه مشاورانه با موضوع «نقش پدر در تربیت فرزندان» امشب در آی فیلم2

برنامه مشاورانه با موضوع «مهارت کنترل خشم» امشب در آی فیلم+ویدیو

قسمت نوزدهم مشاورانه با موضوع «سوگواری برای عشق»+ویدیو

برنامه مشاورانه با موضوع «سن حساس نوجوانی» امشب در آی فیلم+ویدیو

برنامه مشاورانه با موضوع «اثر هاله ای» امشب در آی فیلم+ویدیو

برنامه مشاورانه با موضوع «لج و لج بازی در زندگی مشترک» امشب در آی فیلم+ویدیو

برنامه مشاورانه با موضوع «نظارت بیش از اندازه والدین» امشب در آی فیلم+ویدیو